چهارشنبه 1 آبان 1398 23 صفر 1441 Wednesday 23 October 2019
1394/09/15 823

اسلام نوسانتارا: اسلام در مجمع الجزایر اندونزی

نویسنده/نویسندگان:  علی اصغر سحرخیس

مشخصات نویسندگان:

 

مراکز تهیه کننده: ماهنامه رویدادها و تحلیل ها 

 

در ادبیات سیاسی _ اجتماعی امروز اندونزی، عبارت اسلام نوسانتارا جایگاه ویژه ای دارد. این عبارت اشاره مستقیمی است به نوع و جهت گیری حیات اسلامی در پر جمعیت ترین کشور اسلامی دنیا که در عین حال تحت نظام سکولار، به معنی حاکمیت قانون موضوعه و نه شریعت  اسلامی، اداره می شود و قانون اساسی، اعتقادات گوناگون در کشور را در هماهنگی با دیگران آزاد می داند.