جمعه 15 آذر 1398 8 ربیع‌الثانی 1441 Friday 6 December 2019
1394/09/16 994

سياست خارجی در اسلام

نویسنده/نویسندگان:  دکتر محسن اسلامی

مشخصات نویسندگان:

 

 مراکز تهیه کننده: فصلنامه سیاست خارجی 

سياست خارجی مهم ترين وجه زندگی اجتماعی ـ سياسی ملت ها و كشورها به شمار می رود، چون بقا و حيات آن ها به سياست خارجی بستگی دارد. از اين رو، تلاش براي درك و فهم ماهيت و رفتار سياست خارجی كشورها يكی از دلمشغولی های فكری و ذهنی محافل علمی و دانشگاهی بوده و است. به گونه ای كه حوزه مطالعاتی تحليل سياست خارجی جهت پاسخ گويی به اين كنجكاوی و دل نگرانی تاسيس و توسعه يافته است. تحول و تكامل اين رشته، مطالعات گسترده و رويكردهای نظری متنوع و متعددی را در متن و بطن خود پرورده و پرداخته است.